Algemene verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drimensa

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• “contractant”, de partij (onderneming of consument) die met Drimensa een overeenkomst sluit. Onder contractant wordt mede verstaan aspirant contractant.
• “overeenkomst”, een overeenkomst tussen Drimensa en contractant, bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
• “Drimensa”, Drimensa B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Zaandam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188913.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden
2.1 Door het sluiten van een overeenkomst met Drimensa aanvaardt de contractant de toepasselijkheid van de bepalingen uit deze voorwaarden, die daarmee onderdeel worden van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Drimensa en contractant, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken of bedingen, ongeacht of het gaat om bijzondere overeenkomsten, afspraken of bedingen dan wel om algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW, binden Drimensa nooit indien zij niet uitdrukkelijk door Drimensa in een door haar ondertekend geschrift aanvaard zijn, ongeacht op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 Aan contractanten van reeds lopende overeenkomsten zal Drimensa gewijzigde voorwaarden ter hand stellen door toezending van de gewijzigde voorwaarden naar de contactgegevens waarmee eerder met contractant over de overeenkomst is gecommuniceerd.
2.3 Indien een bepaling uit de voorwaarden op basis van dwingend recht of een gerechtelijke uitspraak ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen of van de overeenkomst niet aan. De partijen bij de overeenkomst zullen de betreffende bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met die van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3. Aanbiedingen en bevestiging
3.1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
3.2 Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Drimensa zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover Drimensa binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3.3 Indien niet binnen twee werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
3.4 Drimensa is niet gebonden aan door haar, dan wel door haar leverancier of fabrikant, in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven dan wel in enig andere publicatie (w.o. websites, drukwerk), gedane mededelingen en/of gegeven specificaties. Deze geven een indicatie.

Artikel 4. Monsters en modellen
Is aan de contractant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Drimensa is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen ten opzichte van monsters.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Indien tussen het moment van de aanbieding en koop of levering een wijziging voordoet in factoren die de prijzen van Drimensa bepalen, is Drimensa bevoegd de overeengekomen prijs eenzijdig aan te passen. De verhoogde of verlaagde prijs zal dan doorberekend worden aan contractant.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen exclusief btw.

Artikel 6. Emballage
6.1 Statiegeld emballage wordt door Drimensa zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel)factuur in rekening gebracht.
6.2 Voor op kosten van de contractant geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door Drimensa aan de contractant een creditfactuur toegezonden.
6.3 In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is Drimensa geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat ontvangen emballage, evenals voor emballage die niet door Drimensa berekend dan wel geleverd is.
6.4 Drimensa is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door haar aan de contractant verschuldigde.

Artikel 7. Levertijd
7.1 De levertijd wordt door Drimensa zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum/periode en niet als een fatale termijn.
7.2 Drimensa behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aangezien Drimensa afhankelijk kan zijn van derden.
7.3 Contractant heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd.
Wegens overschrijding van de levertijd kan contractant de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

Artikel 8. Levering en risico
8.1 Indien franco levering op het afleveradres is overeengekomen, is het vervoersrisico voor rekening en risico van Drimensa.
8.2 In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de contractant.
8.3 Bij levering franco zowel als niet-franco heeft Drimensa de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
8.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat in ieder geval op contractant over op het moment waarop deze aan contractant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van contractant of van een door contractant aan te wijzen derden worden gebracht.
8.5 Het is Drimensa toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Drimensa bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.6 De contractant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de contractant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de contractant. De contractant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval worden begrepen transport- en opslagkosten, verschuldigd.
8.7 Bij levering franco afleveradres behoeft Drimensa de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk redelijk berijdbaar terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient contractant tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Aflevering geschiedt door de terbeschikkingstelling van de goederen ter lossing aan de contractant. De contractant is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
8.8 Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen contractant en Drimensa. Bij afwezigheid van de contractant worden de goederen gelost voor risico van de contractant.
8.9 Indien een door Drimensa geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van Drimensa niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan Drimensa de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft Drimensa het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Drimensa is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.
8.10 In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Drimensa bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de contractant te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door contractant te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat contractant redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van Drimensa’s sommatie, niet overschrijden. Contractant is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is Drimensa bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die contractant bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij Drimensa zou berusten- en voor risico van contractant op te slaan, dan wel de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen Drimensa toe indien contractant, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 9. Leveringstijden
De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij de levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Drimensa 2 maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen 2 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Drimensa het recht de contractant schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de contractant verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de contractant na sommatie te noemen termijn mag niet langer zijn dan 1 maand.

Artikel 10. Aanvaarding en reclame
10.1 De controle van het geleverde berust bij de contractant. Indien niet binnen 24 uur na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden -op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld- als juist erkend. Manco’s en/of schade dienen direct door de contractant op het afleveringsdocument te worden aangetekend. Een en ander op straffe van verval van het recht op zodanige gebreken/of tekortkomingen te beroepen.
10.2 Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst door de contractant bij Drimensa schriftelijk te zijn ingediend. Een en ander op straffe van verval van het recht op zodanige gebreken/of tekortkomingen te beroepen. Contractant heeft geen recht van reclame wanneer de door hem gekochte zaken door hem en/of voor hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt -drogen inbegrepen-, dan wel doorgeleverd.
10.3 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt, en/of beschadigd, dan wel goederen die verpakt zijn en waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd.
10.4 Reclames geven de contractant geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
10.5 Indien de reclame gegrond is, zal Drimensa te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending door contractant van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot vergoeding van verdere en andere soorten vermogensschade en ander nadeel (zoals omschreven in – maar niet beperkt tot- schade als genoemd in artikel 12) is Drimensa niet verplicht, en wordt nimmer vergoed.

Artikel 11. Kwaliteit
11.1 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schriftelijk is overeengekomen, kan de contractant slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
11.2 Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Drimensa jegens contractant wegens gebreken in of met betrekking tot de door Drimensa geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden is uitgesloten. Drimensa is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoon- en zaakschade, immateriële schade en gevolgschade. Evenmin is Drimensa aansprakelijk voor kosten en schade die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van Drimensa en personen in dienst van Drimensa en/of personen die door Drimensa worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
12.2 In alle gevallen waarin Drimensa is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van Drimensa, hetzij vergoeding van de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus eventuele kredietbeperkingstoeslagen, de btw, eventuele andere overheidsheffingen over de prijs, en eventuele bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering), hetzij herlevering van de goederen van de leverantie waarmee de schade verband houdt en voor zover Drimensa in staat is om soortgelijke goederen te leveren, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Drimensa, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Verwerking door contractant of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van Drimensa vervalt.
12.3 Contractant is verplicht Drimensa in staat te stellen een eventueel verzuim van Drimensa te doen herstellen, bij gebreke waarvan aan de vorderingen van contractant de rechtskracht komt te ontvallen.
12.4 Drimensa is nimmer aansprakelijk voor door haar gegeven adviezen. Adviezen worden slechts naar beste weten verstrekt. Contractant kan geen aanspraken aan adviezen ontlenen.
12.5 Drimensa is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of toepassing van de afgeleverde producten.
12.6 Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Drimensa doen gelden. Contractant vrijwaart Drimensa tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van contractant, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door Drimensa geleverde goederen en/of diensten aan contractant.
12.7 Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de contractant; de aanspraken van de contractant vinden hierin tevens hun begrenzing.
12.8 Drimensa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door contractant c.q. door derden.
12.9 Iedere vordering op Drimensa, tenzij deze door Drimensa is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Drimensa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waaronder, maar niet beperkt tot: tekortschieten van Drimensa
-met name door te late of niet levering- door toedoen van toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van Drimensa, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregel van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van Drimensa wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Drimensa ligt.
13.3 Drimensa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Drimensa zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Drimensa kan gedurende de periode dat Drimensa door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, annuleren, zonder dat Drimensa hierdoor schadeplichtig zal zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Drimensa, totdat alle vorderingen die Drimensa op zijn contractant heeft of zal verkrijgen -waaronder de wettelijke handelsrente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes, doch in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92 lid 2- volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud van Drimensa strekt zich derhalve ook uit over wel betaalde goederen indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.
14.2 De contractant is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd apart te houden, met de nodige zorgvuldigheid en voor eenieder als herkenbaar eigendom van Drimensa te bewaren. De door Drimensa afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is contractant niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
14.3 In het geval de contractant zijn verplichtingen jegens Drimensa niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen doordat –doch niet uitsluitend- contractant in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, is Drimensa gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de contractant onder zich houden terug te nemen of terug te doen halen. De contractant verplicht zich jegens Drimensa hiertoe volledige medewerking te verlenen. Contractant is, in het geval bij terugneming van de goederen mocht blijken dat de goederen zijn beschadigd, aansprakelijk voor die schade tot ten hoogste de factuurwaarde van die goederen.
De contractant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor de volledige waarde van de zaken tegen alle mogelijke gevaren te verzekeren en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Drimensa ter inzage te geven.
14.4 Als Drimensa op zijn eigendomsvoorbehoud geen beroep kan doen omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is contractant verplicht de nieuwgevormde goederen aan Drimensa te verpanden.

Artikel 15. Betaling en zekerheidsstelling
15.1 Betalingen door contractant dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de contractant in verzuim zonder dat enige aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist.
15.2 De contractant is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag een contractuele rente van 2% per maand of een gedeelte hiervan verschuldigd. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door Drimensa.
15.3 Drimensa is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien contractant m.b.t. (een deel) van zijn betalingen jegens Drimensa in verzuim is, wordt het geheel van het aan Drimensa verschuldigde terstond opeisbaar, hetgeen ook geldt voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
15.4 Indien de contractant met de betaling jegens Drimensa in gebreke is, heeft Drimensa het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
15.5 Mocht Drimensa vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van contractant, dan heeft Drimensa het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de contractant zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze betaling à contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. Drimensa heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, ook die goederen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, wordt alsdan terstond opeisbaar.
15.6 Hetgeen contractant uit hoofde van de overeenkomst aan Drimensa verschuldigd is, wordt – ongeacht afgesproken betalingstermijn- ten volle direct opeisbaar in geval (a) contractant surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, dreigt te worden verleend of is verleend (b) contractant besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
15.7 Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Drimensa maakt in verband met het innen van de vordering op contractant, inclusief incassokosten, voor rekening van contractant. De incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
15.8 Indien de contractant met betaling in gebreke is en Drimensa deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de contractant.
15.9 Alle betalingen dienen te geschieden effectief in euro’s, tenzij Drimensa een andere valuta aanwijst, in welke de met Drimensa aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de contractant verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 16. Toepasselijk recht/geschillen
16.1 Alle met Drimensa aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
16.2 Eventuele geschillen tussen Drimensa en contractant worden beslist door de rechtbank te Utrecht, voorzieningen in kortgeding daaronder begrepen, behoudens eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 17. Raadpleging voorwaarden
De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan contractant ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestiging dan wel anderszins. De voorwaarden zijn in ieder geval op de website van Drimensa te raadplegen en te downloaden.

Op verzoek wordt door Drimensa aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op ………… onder nummer 30188913.